Algemene voorwaarden Bufkes Nederland B.V.

De navolgende algemene voorwaarden (hierna te noemen: de Voorwaarden) worden gehanteerd door de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “Bufkes Nederland B.V.” (hierna te noemen: Bufkes Nederland), gevestigd te (6433 KE) Hoensbroek, Gemeente Heerlen aan De Koumen 150 en ingeschreven in het Handelsregister onder nummer 14070025.

Artikel 1: definities

In deze set algemene voorwaarden worden navolgende definities gehanteerd:

a.    “Bufkes Nederland”: een besloten vennootschap die onder meer als franchisegever opereert en in die hoedanigheid franchisenemer(s) in de gelegenheid stelt een foodconcept te exploiteren, waarin onder andere broodjes en (fris)dranken worden verkocht;

b.    “Contractant”: eenieder die met Bufkes Nederland, in de meest brede zin des woords, een verbintenis aangaat ter verwezenlijking van de exploitatie van de Formule en (alle) daarbij horende bedrijfsactiviteiten;

c.    “Partijen’’: Bufkes Nederland en Contractant gezamenlijk;

d.    “Formule”: de Bufkes-formule die in eigendom toebehoort aan Bufkes Nederland en die is ontwikkeld voor de foodbranche – een en ander in de ruimste zin des woords – en die zich ten doel stelt het Bufkes Concept op de markt te brengen, door te ontwikkelen en deze in franchise geeft;

e.    “Vestiging”: één van de fysieke vestigingen, alwaar het “Bufkes” foodconcept, wordt geëxploiteerd;

f.     “Overeenkomst”: alle overeenkomsten tussen Bufkes Nederland en Contractant betreffende de aankoop van zaken en/of het afnemen van prestaties, Diensten, Goederen, leveringen over en weer, alsmede alle (rechts) handelingen die met een en ander verband houden;

g.    “Prestatie’’: de te verrichten Leveringen en/of Diensten;

h.    “Diensten”: alle informatie en werkzaamheden die Bufkes Nederland respectievelijk aanbiedt en verricht in het kader van de uitoefening van de Formule waaronder, doch niet uitsluitend, het in franchise geven van het Bufkes Concept;

i.     “Voorwaarden”: de onderwerpelijke algemene voorwaarden.

Artikel 2: toepasselijkheid en inleidende bepaling(en)

2.1         Deze Voorwaarden zijn van toepassing op alle Overeenkomsten die Bufkes Nederland aangaat met een Contractant, voor zover door Partijen van deze Voorwaarden niet uitdrukkelijk schriftelijk is afgeweken.

2.2         De toepasselijkheid van algemene voorwaarden, onder welke benaming dan ook, van de Contractant wordt hierbij uitdrukkelijk van de hand gewezen. Door het enkele feit van het aangaan van een Overeenkomst waarbij deze Voorwaarden onderdeel zijn, doet de Contractant afstand van eventueel zijnerzijds bestaande algemene voorwaarden, zodat op alle Overeenkomsten uitsluitend onderhavige Voorwaarden van toepassing zijn.

2.3         Afwijkingen van de Voorwaarden binden Bufkes Nederland slechts, indien en voor zover dit uitdrukkelijk door Bufkes Nederland schriftelijk is bevestigd en/of voortvloeit uit de Overeenkomst waarvan de Voorwaarden onderdeel uitmaken.

2.4         In het geval de Voorwaarden en een Overeenkomst onderling tegenstrijdige clausules zouden bevatten, prevaleert de Overeenkomst. Wijzigingen van en aanvullingen op enige bepaling in een Overeenkomst en/of de Voorwaarden kunnen slechts uitdrukkelijk en schriftelijk worden overeengekomen. Wanneer een wijziging en/of aanvulling als bedoeld in dit artikel wordt overeengekomen, geldt deze wijziging of aanvulling slechts voor de betreffende Overeenkomst.

2.5         Indien één of meer van de bepalingen in de Voorwaarden ongeldig, in strijd met de wet of anderszins niet afdwingbaar zijn, laat zulks de geldigheid van de overige bepalingen onverlet. Partijen zullen in goed overleg onderhandelen over een nieuwe bepaling ter vervanging van de ongeldige of niet afdwingbare bepaling, die zoveel mogelijk de strekking van de ongeldige of niet afdwingbare bepaling volgt.

2.6         Door aanvaarding van deze Voorwaarden geeft een Contractant zijn uitdrukkelijke toestemming aan Bufkes Nederland om alle handelingen te verrichten die noodzakelijk zijn in het kader van de uitvoering van een op haar rustende verbintenis.

2.7         Indien deze Voorwaarden eenmaal van toepassing zijn geweest op een rechtsverhouding tussen Bufkes Nederland en een Contractant, wordt een Contractant geacht bij voorbaat te hebben ingestemd met de toepasselijkheid van de Voorwaarden op nadien gesloten en te sluiten Overeenkomsten, inclusief wijzigingen en aanvullingen van de Voorwaarden.

Artikel 3: totstandkoming van overeenkomsten

3.1         Een aanbod van Bufkes Nederland jegens een Contractant is steeds vrijblijvend, tenzij daar schriftelijk van is afgeweken, en kan door Bufkes Nederland te allen tijde worden gewijzigd of herroepen.

3.2         Wanneer tussen Bufkes Nederland en een Contractant een Overeenkomst tot stand is gekomen, wordt de inhoud daarvan uitsluitend bepaald door de tekst van die Overeenkomst en onderhavige (daarvan onderdeel uitmakende c.q. daarop van toepassing zijnde) Voorwaarden.

3.3         Wijzigingen van een eenmaal tot stand gekomen Overeenkomst zijn slechts van kracht, zodra en voor zover deze schriftelijk zijn overeengekomen c.q. uitdrukkelijk zijn bevestigd door Bufkes Nederland.

Artikel 4: betaling

4.1         Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen of door de rechter anders is bepaald, dienen alle facturen van Bufkes Nederland uiterlijk binnen veertien (14) dagen na de factuurdatum te zijn betaald, zonder enige korting of verrekening, welke termijn fataal is. Contractant is ingeval van niet-tijdige betaling van rechtswege in verzuim, vanaf welk moment alle bij Bufkes Nederland op Contractant openstaande vorderingen onmiddellijk opeisbaar zijn.

4.2         Bufkes Nederland is te allen tijde gerechtigd voor iedere levering of deellevering gehele of gedeeltelijke vooruitbetaling te verlangen.

4.3         Indien door Bufkes Nederland ten aanzien van te verrichten of verrichtte Diensten betaling van de hoofdsom of een gedeelte daarvan in termijnen wordt toegestaan, zal de omzetbelasting over het totale bedrag der vergoeding gelijk met de eerste termijn opeisbaar zijn, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

4.4         Bufkes Nederland is gerechtigd wettelijke handelsrente (als bedoeld in art. 6:119a BW) in rekening te brengen, in geval een Contractant niet (volledig) binnen veertien (14) dagen na factuurdatum heeft betaald.

4.5         Een Contractant is gehouden alle (buiten)gerechtelijke kosten te voldoen die Bufkes Nederland heeft moeten maken in verband met het feit dat Contractant in gebreke is gebleven zijn verplichtingen tijdig en behoorlijk na te komen. De buitengerechtelijke kosten betreffen een bedrag dat gelijkstaat aan 15 % over de te vorderen hoofdsom dan wel over de waarde van de anderszins van Contractant te vorderen Prestatie.

4.6         Een Contractant verleent op eerste verzoek van Bufkes Nederland, al dan niet aanvullende, zekerheid voor de betaling door de Contractant van de aan Bufkes Nederland verschuldigde vergoedingen, bijvoorbeeld in de vorm van een bankgarantie. Indien Bufkes Nederland goede grond heeft te vrezen dat de Contractant niet aan zijn financiële verplichtingen zal kunnen voldoen en Contractant weigert om (aanvullende) zekerheid te verstrekken, is Bufkes Nederland gerechtigd om de uitvoering van de order op te schorten, zulks onverminderd haar wettelijke opschortingsrechten.

4.7         Bufkes Nederland is gerechtigd om alle opeisbare vorderingen op Contractant, van Contractant en de met haar verbonden ondernemingen op te tellen en te verrekenen met door Bufkes Nederland of een met haar verbonden onderneming aan Contractant verschuldigde vordering(en).

4.8         Terzake van door Bufkes Nederland geleverde Producten of verrichte Diensten komt Contractant geen recht tot opschorting van zijn betalingsverplichting(en) toe. Contractant is niet bevoegd zijn schuld aan Bufkes Nederland te verrekenen met een tegenvordering op Bufkes Nederland.

4.9         Bufkes Nederland kan besluiten facturen (uitsluitend) langs elektronische weg ter beschikking te stellen. Indien Bufkes Nederland aldus besluit om facturen (uitsluitend) langs elektronische weg ter beschikking te stellen, zal Contractant meewerken om realisatie daarvan mogelijk te maken, en mogelijke kosten zijdens Contractant in verband met deze vorm van facturatie zijn voor eigen rekening en risico van Contractant.

Artikel 5: aansprakelijkheid en vrijwaring

5.1         Bufkes Nederland is niet aansprakelijk voor enige schade aan de zijde van een Contractant, tenzij de schade het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid aan de zijde van Bufkes Nederland en/of de met leiding van haar bedrijf belaste personen. Deze aansprakelijkheidsbeperking geldt ook voor de aan Bufkes Nederland gelieerde ondernemingen, vertegenwoordigers, agenten of ondernemingen die verbonden zijn aan of ingeschakeld zijn door Bufkes Nederland.

5.2         Ingeval Bufkes Nederland aansprakelijk mocht zijn op grond van artikel 5 lid 1, dient de Contractant de door hem geleden schade zo spoedig mogelijk maar in ieder geval uiterlijk binnen veertien (14) weken na het ontstaan of het bekend worden daarvan schriftelijk bij Bufkes Nederland te melden. Schade die niet binnen deze termijn is gemeld, komt niet voor vergoeding in aanmerking. In ieder geval verjaren alle rechtsvorderingen van een Contractant jegens Bufkes Nederland na verloop van twaalf (12) maanden, te rekenen vanaf de dag waarop de relevante verplichting uit de order opeisbaar werd c.q. de schadeveroorzakende gebeurtenis plaatsvond.

5.3         Een Contractant vrijwaart Bufkes Nederland van alle vorderingen uit welke hoofde dan ook van derden in verband met door Bufkes Nederland aan de Contractant geleverde producten en/of verrichte diensten en/of in verband met door de Contractant in opdracht van Bufkes Nederland aan een derde geleverde producten en/of verrichte Diensten tenzij sprake is van opzet en/of bewuste roekeloosheid van Bufkes Nederland en/of de met haar leiding belaste personen.

5.4         Indien en voor zover op Bufkes Nederland enige aansprakelijkheid rust, uit welken hoofde dan ook, is deze aansprakelijkheid beperkt tot een bedrag van maximaal EUR 2.500.000,-.

Artikel 6: Intellectuele eigendomsrechten

6.1         Alle rechten van intellectueel eigendom die zijn of worden benoemd in de Formule en met name de Bufkes Nederland producten, de recepturen en de daaraan verbonden documenten (waaronder het handboek) en dergelijken berusten bij Bufkes Nederland. Het is een Contractant niet toegestaan zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Bufkes Nederland de producten geheel of ten dele te verveelvoudigen, openbaar te maken of na te bootsen.

6.2         Het is een Contractant niet toegestaan enige door Bufkes Nederland verstrekte informatie of materialen, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Bufkes Nederland, op welke wijze dan ook aan derden beschikbaar te stellen, te reproduceren, verspreiden, verzenden, of anderszins te verveelvoudigen of op welke wijze ook in een ander document of ander materiaal te verwerken.

6.3         De Overeenkomst bevat geen overdracht dan wel licentiering van enige intellectuele eigendomsrechten in het kader van de door Bufkes Nederland verrichte Diensten en/of geleverde producten.

Artikel 7: geheimhouding

7.1         Een Contractant is verplicht tot absolute geheimhouding van alle van Bufkes Nederland afkomstige informatie (waaronder ideeën, kennis, handelsgeheimen, gegevens, procedures, stoffen, monsters en dergelijke) die hem in het kader van (de uitvoering van) de Overeenkomst ter kennis komt en die door Bufkes Nederland is aangemerkt als vertrouwelijk dan wel waarvan een Contractant het vertrouwelijke karakter redelijkerwijs kan vermoeden (“Vertrouwelijke Informatie”).

7.2         Contractant beperkt de toegang tot Vertrouwelijke Informatie tot de personen die deze voor (de uitvoering van) de Overeenkomst nodig hebben. Behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming van Bufkes Nederland maakt Contractant geen Vertrouwelijke Informatie of enig deel daarvan bekend of openbaar aan enige persoon, firma, vennootschap of andere entiteit en zal Contractant de Vertrouwelijke Informatie of enig deel daarvan niet gebruiken anders dan voor (de uitvoering van) de Overeenkomst.

7.3         De geheimhoudingsplicht bedoeld in artikel 7.1 van de Voorwaarden geldt niet voor informatie waarvan Contractant met behulp van schriftelijk bewijs kan aantonen dat deze:

a.    voorafgaand aan openbaarmaking door Bufkes Nederland volledig in zijn bezit was zonder dat Contractant daarbij aan een geheimhoudingsplicht jegens Bufkes Nederland of een derde was gebonden; of

b.    op het moment van openbaarmaking door Bufkes Nederland reeds algemeen bekend of beschikbaar was of dit nadien is geworden, anders dan door een doen of nalaten van Contractant; of

c.    door Contractant werd verworven van een derde die niet gebonden was door een geheimhoudingsplicht met betrekking tot die informatie; of

d.    door Contractant zelfstandig is ontwikkeld zonder enige gebruikmaking van door Bufkes Nederland geopenbaarde informatie; of op grond van de wet, enig voorschrift of regel van een van overheidswege erkende instantie, dan wel een bindende en niet voor beroep vatbare uitspraak van een rechter−of een ander overheidsorgaan, door Contractant openbaar moet worden gemaakt. In dat geval zal Contractant Bufkes Nederland hiervan tijdig schriftelijk berichten zodat de omvang van de openbaarmaking door Contractant, in overleg met Bufkes Nederland, kan worden beperkt tot hetgeen strikt noodzakelijk is.

7.4         Contractant is verplicht dezelfde verplichting als bedoeld in artikel 7.1 van de Voorwaarden op te leggen aan zijn werknemers of derden die hij bij de uitvoering van de Overeenkomst heeft ingeschakeld. Contractant staat ervoor in dat deze werknemers/derden niet in strijd handelen met de geheimhoudingsplicht.

Artikel 8: privacybeleid

8.1         Teneinde de in artikel 1 van onderhavige set Voorwaarden genoemde Overeenkomsten te kunnen aangaan en uitvoeren en Diensten in dit kader te kunnen verrichten dient Bufkes Nederland persoonsgegevens van Contractanten te verzamelen, te verwerken en te analyseren. In een door Bufkes Nederland opgesteld privacybeleid wordt informatie gegeven over de wijze waarop de verzamelde persoonsgegevens en de andere gegevens worden gebruikt. Tevens worden in het privacybeleid de gebruiksdoeleinden uiteengezet. Het privacybeleid is onlosmakelijk verbonden met onderhavige Voorwaarden en is als bijlage aan deze Overeenkomst gehecht.

Artikel 9: klachtenregeling

9.1         Mogelijke tekortkomingen of klachten omtrent de handelwijze van Bufkes Nederland kunnen door een Contractant worden gemeld Bufkes Nederland door toezending van een e-mail aan [email protected] dan wel een brief toe te sturen naar het adres: De Koumen 150, 6433 KE Hoensbroek (Gemeente Heerlen). Voorts zal Bufkes Nederland de klacht binnen veertien (14) dagen in behandeling nemen, waarna een terugkoppeling zal worden toegestuurd aan de klager.

Artikel 10: geschillenregeling

10.1      De rechtsverhouding tussen Bufkes Nederland en de Contractant wordt beheerst door uitsluitend Nederlands recht, zulks met uitsluiting van het Weens Koopverdrag.

10.2      Alle geschillen tussen Bufkes Nederland en Contractant worden beslecht door de bevoegde rechter van de Rechtbank Limburg, locatie Maastricht.

Artikel 11: slotbepaling

11.1      De Nederlandstalige tekst van deze algemene verkoopvoorwaarden vormt de enige authentieke tekst. Bij afwijking tussen de Nederlandstalige tekst en een vertaling in een buitenlandse taal prevaleert de Nederlandstalige tekst

Hoensbroek, 1 juni 2021