Algemene voorwaarden voor online-bestellingen en persoonsgegevens

1 De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten met betrekking tot online bestellingen tussen (franchisenemers van) Bufkes Nederland BV, hierna te noemen “Bufkes“ en de consument.

Bufkes Nederland BV
De Koumen 150
6433 KE, Hoensbroek
T: 045-5229322 (ma-vrij 8:30-17:00)
E: [email protected]
KvK nummer: 14070025
B.T.W.: 8101 23 228B01

1.1. Door het plaatsen van een bestelling op de website www.bufkes.nl accepteert u het aanbod van de franchisenemer van Bufkes Nederland BV welke in uw postcode gebied levert en gaat u een overeenkomst aan met deze franchisenemer. Deze franchisenemer zal uw bestelling bij u afleveren of voorbereiden voor afhalen op de vestiging. Eventuele vragen en/of opmerkingen dienen dan ook gericht te worden tot de desbetreffende franchisenemer. De contactgegevens van de desbetreffende franchisenemer vindt u terug in de bevestigingsmail en of op de website www.bufkes.nl welke u naar aanleiding van uw bestelling zult ontvangen. Betalingen via de website worden gedaan aan Bufkes Nederland B.V., welke op haar beurt zorg zal dragen voor het verrekenen van de betaling met de franchisenemer.

2. Bufkes zal op de website productinformatie (en daaraan verbonden prijsinformatie) ter beschikking stellen. Uitingen op de website met betrekking tot producten en prijzen zijn vrijblijvend en gelden slechts als een uitnodiging tot het doen van een aanbod. Prijswijzigingen en zetfouten zijn uitdrukkelijk voorbehouden.

2.1 De consument kan de door Bufkes op de website aangeboden producten bestellen en afhalen in de door hem/haar gekozen vestiging van Bufkes. De consument kan de bestelling ook laten bezorgen in het bezorggebied van de Bufkes vestiging. Let op: niet iedere vestiging van Bufkes heeft de mogelijkheid om bestellingen te bezorgen

Kijk voor bezorglocaties op www.bufkes.nl.

De overeenkomst komt tot stand door de bevestiging van Bufkes van de bestelling van de consument. Bevestiging vindt plaats door middel van het versturen van een bevestigingsmail van Bufkes.

2.2 In het geval van een bestelling van € 50,- of meer of in ieder ander geval waarin Bufkes het nodig acht, kan Bufkes telefonisch, per e-mail of schriftelijk contact opnemen met de consument over de bestelling(en), alvorens de bestelling in productie te nemen. Bufkes houdt zich het recht voor een bestelling te weigeren, zonder opgaaf van redenen.

2.3 Bufkes houdt zich het recht voor een aanbetaling te verzoeken, alvorens de bestelling in productie te nemen.

2.4 De consument kan de bestelling niet annuleren of de overeenkomst ontbinden via de website. Uiterlijk twee werkdagen voorafgaand aan de afhaaldag kan de bestelling rechtstreeks in de desbetreffende winkel ontbonden worden.

3 De producten kunnen worden afgehaald gedurende de openingstijden van de in de bevestigingsmail aangegeven vestiging.

4 De consument is voor de via de website bestelde producten de in de bevestigingsmail vermelde prijs verschuldigd, behalve wanneer er sprake is van kennelijke zet/typfouten. Evidente onjuistheden in de bevestigingsmail kunnen ook na verzending van deze mail door Bufkes worden gecorrigeerd.

4.1 Prijzen zijn in euro’s, incl. BTW. De op de website en in reclame vermelde prijzen kunnen zonder voorafgaande aankondiging worden gewijzigd. Speciale aanbiedingen zijn slechts geldig zolang de voorraad strekt en gedurende de daarvoor aangegeven looptijd.

4.2 Betaling vindt plaats op het moment dat de consument de producten ophaalt in de vestiging, contant aan de bezorger of via iDeal, Visa of Mastercard. Wilt u uw bestelling het liefste bij aflevering betalen dan kunt u uiteraard ook contant betalen aan de bezorger, echter de bezorger heeft uit veiligheidsoverwegingen nooit meer dan € 15,- wisselgeld bij zich en u dient dan ook zoveel mogelijk gepast te betalen.

4.3 De consument is, ook in het geval de producten niet worden afgehaald, gehouden tot betaling van de in de bevestigingsmail gegeven aankoopprijs. Als uw betaling plaatsvindt na aanmaning door Bufkes bent u een bedrag van vijfentwintig euro (€ 25,00) aan administratiekosten verschuldigd en als Bufkes zijn vordering ter incasso uitbesteedt, bent u ook de wettelijke incassokosten verschuldigd.

5 Communicatie tussen Bufkes en de consument geschiedt elektronisch, behoudens voor zover in de algemene voorwaarden en/of de overeenkomst daarvan wordt afgeweken.

De door Bufkes opgeslagen versie van de betreffende communicatie geldt als bewijs daarvan, behoudens tegenbewijs door de consument. Elektronische communicatie wordt geacht te zijn ontvangen op de dag en het tijdstip van verzending, tenzij het tegendeel door de ontvanger daarvan wordt bewezen. Als de communicatie niet of te laat is ontvangen als gevolg van aflevering- en/of toegankelijkheidsproblemen met betrekking tot de mailbox van de consument, komt dit voor risico van laatstgenoemde.

6 Bufkes stelt de algemene voorwaarden voorafgaand aan het sluiten van de overeenkomst aan de consument (digitaal) ter beschikking. De consument is verantwoordelijk voor het desgewenst opslaan en printen van de algemene voorwaarden voor online bestellen Bufkes

7 Bufkes streeft ernaar de informatie op de website zo nauwkeurig, compleet en duidelijk mogelijk te laten zijn. Producten kunnen echter enigszins afwijken van de op de website opgenomen afbeeldingen.

8 Bufkes is nooit aansprakelijk voor indirecte schade van de consument of derden (waaronder begrepen gevolgschade, gederfde omzet en winst, verlies van gegevens en immateriële schade), verband houdend met of voortvloeiend uit de overeenkomst of het gebruik of de consumptie van de producten. Onverminderd wat elders in de overeenkomst is bepaald, is de aansprakelijkheid van Bufkes ten opzichte van de consument, uit welken hoofde dan ook, per gebeurtenis (waarbij een samenhangende reeks gebeurtenissen als één gebeurtenis geldt) gemaximeerd tot het aankoopbedrag van het betreffende product.

9 Bufkes is niet aansprakelijk voor het niet of onvoldoende functioneren van de website, de telecommunicatie infrastructuur en/of overige fouten in de communicatie of mogelijke gevolgen hiervan.

10 De consument in verplicht meewerken aan een door Bufkes geïnstigeerde recall (terughalen) van producten, ook in het geval de consument de producten aan derden heeft verstrekt. Eventuele hieruit voortvloeiende schade wordt vergoed tot ten hoogste de aankoopprijs van de teruggehaalde producten.

12 Op de algemene voorwaarden en de overeenkomst is Nederlands recht van toepassing, met uitsluiting van het Weens Koopverdrag. Alle geschillen voortvloeiend uit of samenhangend met een overeenkomst dienen te worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Maastricht.

14 Persoonsgegevens

14.1 Privacy statement

Bufkes Nederland BV gaat zeer zorgvuldig om met haar klanteninformatie en zal deze gegevens nimmer aan derden ter beschikking stellen. Bufkes Nederland BV houdt zich aan de regels bepaald in de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP), alsmede aan de Europese Privacyrichtlijn (95/46/EG.

14.2 Inzage en correctie persoonsgegevens

Conform de Wet Bescherming Persoonsgegevens heeft u recht alle gegevens die wij over u hebben verzameld in te zien en zo nodig te corrigeren. U kunt zich hiervoor wenden tot [email protected]