ALGEMENE VOORWAARDEN APPLICATIE “BUFKES APPLICATIE” D.D. 1 JANUARI 2020

Onderstaande algemene voorwaarden zijn van toepassing op de rechtsbetrekking die een gebruiker van de “Bufkes applicatie” aangaat met de eigenaar van deze applicatie, te weten de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Bufkes Nederland B.V. (hierna te noemen: Bufkes Nederland), gevestigd te (6433 KE) Hoensbroek, Gemeente Heerlen aan De Koumen 150 en ingeschreven in het Handelsregister onder nummer 14070025.

Artikel 1: definities

In deze set algemene voorwaarden worden navolgende definities gehanteerd:

 1. “Bufkes”: een foodconcept bestaande uit een 39 fysieke vestigingen die worden geëxploiteerd door een aantal franchisenemers van Bufkes Nederland, waarin onder andere broodjes en (fris)dranken worden verkocht;
 2. “vestiging”: een van de fysieke vestigingen, alwaar het “Bufkes” foodconcept, wordt geëxploiteerd;
 3. “Bufkesapp”: de “Bufkes applicatie”;
 4. “Bufkesapp-account”: het persoonlijke account van een gebruiker, dat aangemaakt dient te worden, alvorens gebruik kan worden gemaakt van de Bufkesapp.
 5. “Bufcoins”: een tegoed dat ontstaat door besteding van gelden in een van de vestigingen van Bufkes. Bij iedere besteding van een euro, ontvangt een gebruiker een Bufcoin, waarmee een volgend product in een van de vestigingen van Bufkes met korting kan worden aangekocht;
 6. “gebruiker”: een persoon die – op welke wijze dan ook – beschikking heeft over de Bufkesapp en daarvan gebruik maakt;
 7. “diensten”: alle informatie en diensten die worden aangeboden via de Bufkesapp, waaronder:
 1. het sparen van Bufcoins en het nadien verzilveren van kortingen ten behoeve van het aanschaffen van producten in een van de vestigingen van Bufkes;
 2. het aanschaffen van acties en coupons;
 3. een locatiezoeker, teneinde een gebruiker te kunnen voorzien van de op een bepaald moment dichtstbijzijnde vestiging van Bufkes;
 4. een nieuwsvoorziening aangaande de diensten van Bufkes;
 5. het, indien daarvoor door de gebruiker toestemming wordt gegeven, sturen van “pushmeldingen” naar de smartphone van een gebruiker;
 6. het bijhouden van een transactieoverzicht van Bufcoins.

Artikel 2: algemene bepaling

2.1 De Bufkesapp is gratis te downloaden via de App Store dan wel via een soortgelijke dienst. Door het downloaden van de Bufkesapp verkrijgt een gebruiker een niet-exclusief en niet overdraagbaar recht om de app te gebruiken op een smartphone of tablet die in zijn of haar bezit is. Het is een gebruiker niet toegestaan om de app te distribueren en/of beschikbaar te stellen aan derden.

2.2 Door aanvaarding van onderhavige set algemene voorwaarden geeft een gebruiker zijn uitdrukkelijke toestemming aan Bufkes Nederland om alle handelingen te verrichten die noodzakelijk zijn om de in artikel 1 sub g van deze set algemene voorwaarden genoemde diensten te verrichten. Een gebruiker geeft tevens expliciete toestemming tot verzameling, verwerking en analysering van zijn (persoons)gegevens, zoals deze zijn opgenomen in paragraaf 3 van het aan deze set algemene voorwaarden gehechte privacybeleid. Een gebruiker kan zijn verleende toestemming te allen tijde intrekken door zijn “Bufkesapp-account” te verwijderen.

Artikel 3: geen garanties voor functionaliteit

3.1 Bufkes Nederland garandeert niet dat de werking van de Bufkesapp foutloos is en ononderbroken zal functioneren. Op ieder gewenst moment, geheel ter beoordeling aan Bufkes Nederland, kunnen de Bufkesapp en de daaraan verbonden diensten worden gestaakt, waarmee het recht van een gebruiker om gebruik te maken van de Bufkesapp per direct eindigt. Op het moment van beëindiging van het gebruiksrecht kan een gebruiker de Bufkesapp niet meer gebruiken en kan de Bufkesapp desgewenst door de gebruiker van zijn of haar smartphone of tablet worden verwijderd. Na verwijdering van de Bufkesapp, kan een gebruiker géén aanspraak meer maken op gespaarde Bufcoins.

3.2 Aan de door Bufkes Nederland in het kader van de te verrichten diensten aan een gebruiker naar voren gebrachte informatie en/of aanbiedingen kunnen door een gebruiker geen rechten worden ontleend, waarbij wordt benadrukt dat een aanbieding enkel voortduurt zolang de voorraad van een vestiging daartoe strekt, een en ander geheel ter beoordeling aan de betreffende vestiging.

3.3 Bufkes Nederland poogt zoveel mogelijk te bewerkstelligen dat de Bufkesapp virusvrij is, maar zij doet in dit kader (uitdrukkelijk) geen garantie.

Artikel 4: account en wachtwoord

4.1 Een gebruiker draagt zelf (volledige) verantwoordelijkheid voor de wijze waarop hij toegang krijgt tot de Bufkesapp. De gebruiker is eveneens zelf verantwoordelijk voor het gebruik en de beveiliging van zijn wachtwoord. Het aan te maken wachtwoord is persoonlijk en een gebruiker is niet toegestaan derden daarvan gebruik te laten maken.

4.2 De gebruiker vrijwaart Bufkes Nederland dan ook volledig tegen alle aanspraken van derden aangaande aansprakelijkheden en daaruit voortvloeiende schade, uit welke hoofde dan ook en ten titel van wat dan ook.

4.3 Bufkes Nederland heeft het recht om het wachtwoord te veranderen, indien zulks noodzakelijk blijkt in het kader van veiligheid en/of het verrichten van de diensten als bedoeld in artikel 1 van deze set algemene voorwaarden.

4.4 Indien een gebruiker overgaat tot verwijdering van zijn account van de Bufkesapp, dan kunnen gespaarde “Bufcoins” niet meer te gelden worden gemaakt. Bufkes Nederland keert in dat geval geenvergoedingen uit aan een gebruiker.

Artikel 5: uitsluiting van aansprakelijkheid

De aansprakelijkheid van Bufkes Nederland die mogelijkerwijs voortvloeit uit het gebruik van de app en de daarin vervatte diensten is beperkt tot het bedrag of de bedragen waarop de door Bufkes Nederland afgesloten aansprakelijkheidsverzekering aanspraak geeft, met inbegrip van het eigen risico dat Bufkes Nederland in verband met deze verzekering draagt. In het geval de aansprakelijkheid niet door de verzekering wordt gedekt, is deze geheel uitgesloten behoudens aansprakelijkheden die voortvloeien uit bewust roekeloos dan wel opzettelijk handelen van de zijde van Bufkes Nederland.

Artikel 6: Intellectuele eigendomsrechten

Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot (i) de Bufkesapp, (ii) de inhoud daarvan en (iii) de daarin vervatte diensten, waaronder die met betrekking tot de programmatuur, teksten, beelden en geluiden berusten exclusief bij de eenmanszaak CVSD (Chris Voets Software Development), (hierna te noemen: CVSD), gevestigd te (6101 AS) Echt aan de Jodenstraat 1 en ingeschreven in het handelsregister onder nummer 14101058. Dit houdt in dat het niet is toegestaan om zonder toestemming van CVSD de vermelde informatie en/of Bufkesapp openbaar te maken, te verveelvoudigen en/of te bewerken.

Artikel 7: privacybeleid

Teneinde de in artikel 1 van onderhavige set algemene voorwaarden genoemde diensten te kunnen verrichten dient Bufkes Nederland persoonsgegevens van gebruikers te verzamelen, te verwerken en te analyseren. In een door Bufkes Nederland opgesteld privacybeleid wordt informatie gegeven over de wijze waarop de verzamelde persoonsgegevens en de andere gegevens worden gebruikt. Tevens worden in het privacybeleid de gebruiksdoeleinden uiteengezet. Het privacybeleid is onlosmakelijk verbonden met onderhavige algemene voorwaarden en dit kan worden ingezien door te klikken op navolgende link: “link invullen”.

Artikel 8: klachtenregeling

Mogelijke tekortkomingen in de Bufkesapp of klachten omtrent het functioneren daarvan dienen door een gebruiker te worden gemeld bij Bufkes Nederland door toezending van een e-mail aan [email protected] dan wel een brief toe te sturen naar het adres: De Koumen 150, 6433 KE Hoensbroek (Gemeente Heerlen). Voorts zal Bufkes Nederland de klacht binnen twee weken in behandeling nemen, waarna een terugkoppeling zal worden toegestuurd aan de klager.

Artikel 9: geschillenregeling

Uitsluitend de Rechtbank Limburg is (in eerste aanleg) bevoegd kennis te nemen van geschillen die ontstaan tussen Bufkes Nederland en een gebruiker van de Bufkesapp. Op de rechtsbetrekking die een gebruiker met Bufkes Nederland aangaat is Nederlands recht van toepassing.

Hoensbroek, 1 januari 2020