best website builder

PRIVACYBELEID BUFKES NEDERLAND B.V. TEN BEHOEVE VAN DE “BUFKES APPLICATIE”

In onderhavig privacybeleid informeert Bufkes Nederland B.V. (hierna: Bufkes Nederland) op welke wijze zij met persoonsgegevens omgaat van de gebruikers van de “Bufkesapp”. In kaart wordt gebracht welke (persoons)gegevens door Bufkes Nederland worden verzameld en verwerkt, teneinde de diensten, zoals omschreven in artikel 1 lid 1 van de op de Bufkesapp van toepassing zijnde algemene voorwaarden, (optimaal) te kunnen leveren. Dit privacybeleid is onlosmakelijk onderdeel van de “algemene voorwaarden applicatie “Bufkes” d.d. 1 januari 2020. De in artikel 1 van deze algemene voorwaarden uiteengezette definities worden tevens gehanteerd in dit privacybeleid.

 1. Verantwoordelijke en contactgegevens

Bufkes Nederland is de verwerkingsverantwoordelijke van de persoonsgegevens, zoals beschreven in dit privacybeleid. Bufkes Nederland is gevestigd te (6433 KE) Hoensbroek, Gemeente Heerlen aan De Koumen 150 en is telefonisch bereikbaar op telefoonnummer +31 45 522 9322 alsook per e-mail via [email protected].

 1. Toepassingsgebied

Dit privacybeleid is van toepassing op alle gegevens die Bufkes Nederland verzamelt en verwerkt in het kader van de diensten die zij verricht door middel van de Bufkesapp. Dit privacybeleid geldt dan ook voor alle gebruikers van de Bufkesapp van wie Bufkes Nederland persoonsgegevens verzamelt en verwerkt. De persoonsgegevens worden uitsluitend verzameld en verwerkt in de Europese Unie (West Europa).

 1. Persoonsgegevens die Bufkes Nederland verzamelt ten behoeve van de Bufkesapp

Bufkes Nederland verzamelt en verwerkt de navolgende (persoons)gegevens die door een gebruiker van de Bufkesapp na verlening van toestemming – al dan niet direct – worden verstrekt:

 • Contactgegevens, dat wil zeggen (NAW-gegevens), de geboortedatum en het e-mailadres van een gebruiker;
 • Een wachtwoord, waarmee een gebruiker zichzelf toegang tot de Bufkesapp kan verschaffen;
 • Andere (persoons)gegevens, te weten het geslacht van een gebruiker, het IP-adres van een tablet of smartphone, de unieke identifiers van op deze devices geplaatste cookies, de duur van een bezoek aan de Bufkesapp, gegevens die illustreren op welke wijze, waar en met welke frequentie de Bufkesapp wordt gebruikt, registratiedatum, model van een smartphone of tablet waarop de Bufkesapp wordt geïnstalleerd, het daarbij horende operating systeem en de duur van het gebruik van de Bufkesapp;
 • Aankoopdata, in die zin dat aankopen van een gebruiker in een fysieke vestiging van “Bufkes” door Bufkes Nederland kunnen worden getraceerd, nu de Bufkesapp standaard is gekoppeld met de kassasystemen;
 • Locatiegegevens van een gebruiker, in die zin dat getraceerd kan worden waar een gebruiker van de Bufkesapp zich (geografisch bezien) bevindt, indien de “Bufkesapp” is ingeschakeld.
 1. Doeleinden van het gebruik van de onder paragraaf “3” vermelde gegevens

Bufkes Nederland verzamelt en verwerkt de van een gebruiker verzamelde (persoons)gegevens voor verscheidene doeleinden die hierna worden uiteengezet:

de contactgegevens worden ten eerste verzameld en verwerkt om de functionaliteit van de Bufkesapp te waarborgen. Door middel van verstrekking van deze gegevens is de beheerder van de Bufkesapp in staat om storingen te verhelpen die zich in het profiel van een gebruiker kunnen voordoen. Het e-mailadres van een gebruiker wordt voorts gebruikt voor het aanmaken van een profiel alsook kan een gebruiker, mits hij daar toestemming voor geeft, via e-mail een nieuwsbrief ontvangen van Bufkes.

Ook worden de contactgegevens gebruikt om te lokaliseren in welke gebieden gebruikers van de Bufkesapp woonachtig zijn. Deze gegevens worden tevens gebruikt om een gebruiker attent te maken op productaanbiedingen. Het verkoopbeleid van Bufkes Nederland kan na inventarisatie van deze data daarop worden aangepast.

De geboortedatum van een gebruiker wordt verzameld, teneinde (i) een gebruiker op zijn verjaardag de mogelijkheid te geven om gebruik te maken van een persoonlijke actie en (ii) in kaart te brengen welke leeftijdscategorie (voornamelijk) is geïnteresseerd in producten van Bufkes.

Het door een gebruiker op te geven wachtwoord wordt verzameld en verwerkt, zodat een account kan worden gereset in het geval het opgegeven wachtwoord bij een gebruiker in de vergetelheid is geraakt.

Andere persoonsgegevens en aankoopdata die kunnen worden geschaard onder de categorie “interactiegegevens en gedragsgegevens” worden gebruikt en geanalyseerd om de content van de Bufkesapp aan te passen aan zoek- en koopgedrag van een gebruiker, zodat een gebruiker persoonlijk en doelgericht kan worden benaderd. Dit betekent bijvoorbeeld dat de vindbaarheid van voor een gebruiker relevant product wordt geoptimaliseerd en tevens dat doelgerichte aanbiedingen onder de aandacht van een gebruiker kunnen worden gebracht. Bufkes Nederland gebruikt de aankoopdata tevens om de vraag van bepaalde producten in kaart te brengen en inzicht te verkrijgen in haar klantenbestand, waardoor doelgericht (marketing)beleid kan worden bepaald. De aankoopdata van een gebruiker worden eveneens geanalyseerd en bijgehouden om een gebruiker “Bufcoins” te kunnen laten sparen, indien hij dit wenst. Door middel van een spaartegoed kan een gebruiker producten in de vestigingen van Bufkes aankopen met korting.

De locatiegegevens van een gebruiker worden verzameld en verwerkt, zodra een gebruiker de Bufkesapp inschakelt. Een gebruiker kan vervolgens, indien gewenst, worden voorzien van informatie met betrekking tot de dichtstbijzijnde vestiging van Bufkes en de op dat moment geldende productaanbiedingen. De locatiegegevens van een gebruiker worden enkel en alleen voor het hiervoor aangeduide doel gebruikt. Een gebruiker beschikt over de mogelijkheid om de locatietracering uit te schakelen.

 • Een gebruiker heeft te allen tijde de mogelijkheid om zijn profiel te verwijderen, waarna de met de Bufkesapp verworven data ommegaand zal worden vernietigd;
 • Zolang een gebruiker gebruik maakt van de Bufkesapp, zullen de door de gebruiker verstrekte gegevens alsmede de uit het gebruik van de Bufkesapp afgeleide gegevens worden bewaard en opgeslagen in verband met de hiervoor omschreven doeleinden;
 • De in paragraaf 3 van dit privacybeleid aangeduide persoonsgegevens staan enkel ter beschikking aan Bufkes Nederland en worden aldus niet gedeeld met derden.
 1. Duur van de opslag van gegevens

De gegevens als weergegeven onder hoofdstuk 3 van deze privacyverklaring worden bewaard, zolang een gebruiker over een (operationeel) account beschikt in de Bufkesapp. Zodra een gebruiker zijn profiel heeft verwijderd, worden gelijktijdig alle door Bufkes Nederland verzamelde en verwerkte gegevens vernietigd.

 1. Rechtsgrond van de verwerking

Bufkes Nederland mag als verwerkingsverantwoordelijke uitsluitend persoonsgegevens verwerken, als dit kan worden gebaseerd op één van de limitatief opgesomde rechtsgronden in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). De twee rechtsgronden waar Bufkes Nederland zich op baseert zijn:

A. Toestemming

Als Bufkes Nederland aan een gebruiker toestemming heeft gevraagd om zijn persoonsgegevens te verwerken en een gebruiker heeft deze toestemming verleend, dan heeft hij ook altijd weer het recht om deze toestemming in te trekken door de Bufkesapp te verwijderen.

B. Gerechtvaardigd belang

Bufkes Nederland mag persoonsgegevens verwerken als zij een gerechtvaardigd belang heeft en daarmee geen onevenredige inbreuk maken op de privacy van een gebruiker. Het gerechtvaardigde belang van Bufkes Nederland om de persoonsgegevens van een gebruiker te verwerken en te analyseren volgt uit hetgeen is opgenomen onder paragraaf 4 van onderhavig privacybeleid.

 1. Beveiliging

Bufkes Nederland neemt uiterste zorgvuldigheid in acht bij het verzamelen en verwerken van persoonsgegevens. Bufkes Nederland BV zal zich er voor inspannen passende technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen te treffen, die nodig zijn om de beschikbaarheid, integriteit en vertrouwelijkheid van persoonsgegevens te waarborgen en te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking. Deze maatregelen zullen, rekening houdend met de stand der techniek en de kosten van de tenuitvoerlegging, een passend beveiligingsniveau waarborgen, gelet op de risico’s die de verwerking en de aard van de te beschermen persoonsgegevens met zich meebrengen.

 1. Verwerkers

Bufkes Nederland kan voor het verwerken van de persoonsgegevens van een gebruiker dienstverleners (verwerkers) inschakelen die uitsluitend in opdracht van Bufkes Nederland persoonsgegevens verwerken. Bufkes Nederland sluit met deze verwerkers een verwerkersovereenkomst die voldoet aan de eisen die de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) daaraan stelt.
Bufkes Nederland verstrekt bijvoorbeeld opdrachten aan dienstverleners die SaaS oplossingen (software as a service) bieden of hostingdiensten leveren. Tevens verstrekt zij opdracht(en) aan ICT-dienstverleners die haar ondersteuning biedt bij het veilig en stabiel houden van de Bufkesapp. Dit zijn voorbeelden van partijen die zijn aan te merken als verwerker als bedoeld in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

 1. Indien een gebruiker vragen heeft over de verwerking en analyse van zijn persoonsgegevens

Een gebruiker kan op basis van de wet bepaalde rechten uitoefenen ten aanzien van zijn of haar persoonsgegevens. Zo heeft een gebruiker te allen tijde het recht tot inzage, rectificatie en verwijdering van persoonsgegevens. De Bufkesapp biedt de mogelijkheid om alle verstrekte gegevens alsmede aankoopgegevens in te zien. Een gebruiker kan (na verleende toestemming) bezwaar maken tegen het gebruik van zijn gegevens of vragen dit gebruik te beperken. Een gebruiker kan voor deze vragen contact opnemen met Bufkes Nederland.

Voorts kan een gebruiker te allen tijde aangeven dat hij geen nieuwsbrief meer wenst te ontvangen via e-mail. Te allen tijde kan een gebruiker aan Bufkes Nederland verzoeken additionele informatie te verschaffen over de verzameling van persoonsgegevens en deze te laten herzien of verwijderen door  te bellen met +31 45 522 9322 of een e-mail te sturen naar [email protected].

 1. Klachten

Als een gebruiker klachten heeft over hoe de wijze waarop met zijn of haar persoonsgegevens wordt omgegaan, dan kan contact worden opgenomen met Bufkes Nederland door te bellen met +31 45 522 9322 of een e-mail te sturen naar [email protected]. Bufkes Nederland helpt u graag met het vinden van een oplossing. Indien dat toch niet zou lukken, dan kan een gebruiker zich wenden tot de Autoriteit Persoonsgegevens.

 1. Veranderingen

Ontwikkelingen gaan snel en daardoor kan er soms ook iets veranderen in de persoonsgegevens die we van een gebruiker vragen en de wijze waarop we zijn of haar persoonsgegevens gebruiken. Ook kan regelgeving wijzigen. In dat geval zal Bufkes Nederland onderhavige privacyverklaring aanpassen. Bufkes Nederland nodigt gebruikers dan ook uit deze privacyverklaring regelmatig te checken, teneinde op de hoogte te blijven van de laatste ontwikkelingen. Bij ingrijpende wijzigingen zal Bufkes Nederland gebruikers hierop ook via haar website attent maken.

Hoensbroek, 1 januari 2020